Close

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden, hierna te noemen “Algemene voorwaarden,” onderdeel uit van alle overeenkomsten, die tussen Opdrachtgever en Mind&Health B.V. (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) worden gesloten met betrekking tot screenings, advisering, coaching en andere diensten, zoals trails etc.. Ze zijn van toepassing op alle werkzaamheden i.v.m. het verrichten van zijn arbeid voor Opdrachtgever (hierna te noemen: “Diensten”).

1.2. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover expliciet schriftelijk overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.3. De door Opdrachtgever gehanteerde Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard als onderdeel van de overeenkomst.

 

2. De Overeenkomst

2.1. Van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is sprake: 2.1.1. ingeval van (schriftelijke of mondelinge) acceptatie door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte; dan wel,

2.1.2. door ondertekening van contractuele voorwaarden die Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderling zijn overeengekomen.

2.2. De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de daarin omschreven Diensten, de overeengekomen tarieven en duur van de overeenkomst.

2.3. De omschrijving alsmede de uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de informatie die Opdrachtnemer van Opdrachtgever heeft gekregen.

 

3. Garantie

3.1. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens haar te verlenen Diensten vanuit een professionele onafhankelijke instelling op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd.

3.2. Opdrachtgever garandeert dat hij aan Opdrachtnemer alle voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijke informatie verstrekt en aan de uitvoering van de opdracht medewerking verleent.

 

4. Tarieven

4.1. De tarieven zijn zoals door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geoffreerd.

4.2. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

4.3. Indien op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed, is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. Indien een dergelijke uitbesteding aan de orde is, worden daarover vooraf separate (prijs)afspraken gemaakt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

5. Facturering en betaling

5.1. Facturering geschiedt volgens overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

5.2. Opdrachtgever zal bij vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een door Opdrachtnemer gestuurde factuur binnen 10 (tien) kalenderdagen na ontvangst hierover in overleg treden met Opdrachtnemer.

5.3. Opdrachtgever zal de door hem op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer voldoen.

5.4. Verschuiving van de datum of annulering van de uitvoering van de opdracht is mogelijk tot maximaal 30 kalenderdagen voor uitvoering van de opdracht, daarna is Opdrachtgever gehouden aan volledige betaling, ondanks niet-verschijning. Voor de Mind&Health trail is deze periode 3 maanden, vanwege de lange organisatie in de aanloop er naar toe.

 

6. Privacy

6.1. Opdrachtnemer draagt zorg voor de bescherming van de privacy van Opdrachtgever.

6.2. Opdrachtnemer zal privacygevoelige gegevens slechts met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever ter kennis brengen van derden.

 

7. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

7.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van fouten (nalatigheden, verzuimen, onachtzaamheden e.d.) gemaakt bij het verrichten van de Diensten. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van Opdrachtnemer wordt echter allereerst beperkt tot de directe schade en voorts tot het bedrag van de waarde van de opdracht, exclusief btw. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

IJsselmeerweg 100D – NL-1411DL Naarden – T +31 (0)35 7440303 – E info@mindandhealth.nl – www.mindandhealth.nl
KvK 56252145 – BTW NL852041871B01 – IBAN NL33 ABNA 0421 0831 74